Công ty cổ phần Vinhomes (VHM: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VHM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.3581E13   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.6864E13   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   8020.2682    
PE dự kiến   11.7577    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A