Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (VHL: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VHL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.0192619528E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.669E11   1.68772355966E11   50.56
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.3594880057E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6145.5814    
P/E dự kiến   7.1596    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A