Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam (VHG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VHG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   7.0E11   1.3538597992E12   145.06
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.0E10   -1.423538074E10   -21.35
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   342.4898    
P/E dự kiến   5.7812    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A