Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam (VHG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VHG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   700,000,000,000   1,930,494,500,000   137.89
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   50,000,000,000   13,872,112,060   13.87
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   333.33    
P/E dự kiến   9.75    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A