Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam (VHG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VHG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.215794642E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   -2.0E11   -5.1189956409E11   127.97
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   -5.54591044894E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   333.3333    
P/E dự kiến   7.8    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A