Công ty Cổ phần Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà (VHF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VHF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.34528279334E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.25E10   -1.4788382038E10   -59.15
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   -1.4788382038E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   511.6279    
P/E dự kiến   26.7773    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A