Công ty Cổ phần Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà (VHF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VHF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1,071,155,943,070   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   12,000,000,000   10,342,357,880   43.09
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   8,271,860,200   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   511.63    
P/E dự kiến   26.78    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A