Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Vinaconex (VHD: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VHD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.645E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.3E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1857.1429    
PE dự kiến   4.6038    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A