Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VHC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.940039635214E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   5.79773780272E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.0E11   4.83940829122E11   40.33
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6500.4091    
P/E dự kiến   7.6918    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A