Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VHC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.21684187726E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   4.525832123E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.2E11   3.91759165164E11   15.8
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6717.0894    
P/E dự kiến   7.7861    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A