Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VHC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.467355882876E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   4.84667034724E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.0E11   3.88955928828E11   16.21
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6500.4091    
P/E dự kiến   8.9994    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A