Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VHC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.880189209474E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.024436607864E12   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.2E11   8.53275288782E11   68.81
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6717.0894    
P/E dự kiến   10.5552    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A