Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VHC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.323218016884E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.708127448638E12   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.2E11   1.452099074035E12   234.21
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6709.6704    
PE dự kiến   13.3688    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A