Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VHC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   7,689,000,000,000   7,413,791,262,132   72.32
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   350,000,000,000   610,038,872,944   130.72
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,787.72    
P/E dự kiến   14.39    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.04%