Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VHC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   7.689E12   7.303546199566E12   94.99
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.5E11   5.54829142407E11   158.52
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   3791.9053    
P/E dự kiến   13.9771    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A