Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP (VGV: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VGV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.09557395408E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.2E10   5.1567087224E10   175.8
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   3.2164980573333332E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   533.9006    
PE dự kiến   18.7301    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A