Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE (VGS: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VGS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6,919,955,592,184   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   80,000,000,000   52,549,875,695   65.69
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   44,323,676,340   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,702.14    
PE dự kiến   6.52    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A