Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE (VGS: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VGS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.569800612764E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.0E10   6.35983099E10   19.87
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.4E10   5.353962228E10   20.91
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1777.6143    
P/E dự kiến   5.9068    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A