Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE (VGS: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VGS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.5E10   1.0213906437733333E11   170.23
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.84E10   8.568947244E10   167.36
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1066.5686    
P/E dự kiến   9.6571    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A