Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE (VGS: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VGS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   45,000,000,000   118,899,836,390   132.11
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   38,400,000,000   99,042,491,426   128.96
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,066.57    
P/E dự kiến   9.66    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.1%