Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE (VGS: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VGS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.980106005543E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.0E10   8.3531089967E10   104.41
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.4E10   7.1445935076E10   111.63
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1702.1408    
P/E dự kiến   6.4037    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A