Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE (VGS: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VGS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.923865050458E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.0E10   6.0117874638E10   37.57
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.4E10   5.0438622314E10   39.41
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1702.1408    
P/E dự kiến   5.7575    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A