Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE (VGS: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VGS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.35597580034E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.0E10   6.6699577122666664E10   62.53
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   5.5362013917333336E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1702.1408    
PE dự kiến   6.5212    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A