Công ty cổ phần Cảng Xanh Vip (VGR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VGR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.8E11   7.337963493906666E11   94.89
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.2E11   1.3692962225066667E11   85.58
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1897.2332    
PE dự kiến   10.2781    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A