Công ty cổ phần Cảng Xanh Vip (VGR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VGR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.8E11   7.57329066444E11   130.57
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.2E11   1.48248651427E11   123.54
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1897.2332    
PE dự kiến   10.5417    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A