Công ty Cổ phần Cảng rau quả (VGP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VGP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.7279223621386665E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.562986156E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.3E9   1.209495152E9   14.4
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   788.7233    
P/E dự kiến   33.8522    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A