Công ty Cổ phần Cảng rau quả (VGP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VGP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.05498828531E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   8.82741608E8   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.786E9   4.09884432E8   4.28
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   611.5573    
PE dự kiến   32.7034    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A