Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel (VGL: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VGL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.8E11   2.36752836312E11   21.14
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.6119779976E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.5E10   1.348338E10   22.47
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1608.5524    
P/E dự kiến   7.8331    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A