Tổng Công ty Viglacera - CTCP (VGC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VGC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7,531,298,486,046   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   560,000,000,000   650,882,773,186   58.11
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   411,342,636,600   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
P/E dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A