Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu - Vietfracht (VFR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VFR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.34871164964E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   -1.906E10   1.0329247014E11   -135.48
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.02430436048E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6.6439    
P/E dự kiến   1565.3477    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A