Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu - Vietfracht (VFR: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VFR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   200,000,000   -13,072,471,107   -6,536.24
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   99,658,370   -15,600,427,693   -15,653.91
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6.64    
P/E dự kiến   2,483.48    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A