Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu - Vietfracht (VFR: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VFR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0E8   -1.3072471107E10   -6536.24
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.965837E7   -1.5600427693E10   -15653.91
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6.6439    
P/E dự kiến   1279.3707    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A