Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu - Vietfracht (VFR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VFR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.1469713792E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   -1.906E10   4.5769619964E10   -120.07
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   4.466766806E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6.6439    
P/E dự kiến   1565.3477    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A