Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VFG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.071695307324E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.59035645236E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.5E11   1.25782555056E11   62.89
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4745.1144    
PE dự kiến   8.7458    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A