Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VFG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2,286,886,075,608   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   185,000,000,000   188,658,355,966.67   76.48
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   146,500,000,000   149,274,609,540   76.42
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   8,012.72    
P/E dự kiến   9.98    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.02%