Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VFG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.954761517084E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.52702751652E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.5E11   1.21236314748E11   20.21
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6310.9562    
P/E dự kiến   7.891    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A