Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VFG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2,288,965,187,317   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   165,812,869,508   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   150,000,000,000   130,710,551,900   87.14
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4,745.11    
PE dự kiến   8.23    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A