Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VFG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.073718735672E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.9E11   1.4619199669733334E11   57.71
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.5E11   1.1542600705066667E11   57.71
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6310.9562    
P/E dự kiến   5.8153    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A