Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VFG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.272283134688E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.85E11   1.80737958E11   97.7
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.465E11   1.4159485125E11   96.65
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   8012.7171    
P/E dự kiến   9.3601    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A