Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VFG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.890912518732E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.9E11   1.32891470216E11   17.49
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.5E11   1.02881533744E11   17.15
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   8204.1472    
P/E dự kiến   9.0198    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A