Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO (VET: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VET năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.4572236791E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.0E10   1.04848019788E11   58.25
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   8.385375103E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3062.875    
PE dự kiến   18.131    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A