Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (VEC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VEC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.991515992426666E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.4078E10   2.1414330362666668E10   114.08
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   4.156189112E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   296.8037    
PE dự kiến   20.5523    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A