Tổng công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VEA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.539E12   6.242554769428E12   132.29
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.908E12   6.458263685328E12   98.69
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3693.5581    
PE dự kiến   10.3437    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A