Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng VNECO 9 (VE9: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VE9 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.1573016374666664E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.614289444E9   -1.0987166876E10   -95.66
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.891431555E9   -1.0987166876E10   -119.57
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   550.275    
PE dự kiến   5.6335    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A