Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng VNECO 9 (VE9: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VE9 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.7154509852E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.614289444E9   -1.3505681704E10   -39.2
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.891431555E9   -1.3505681704E10   -48.99
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   550.275    
P/E dự kiến   7.2691    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A