Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng VNECO 9 (VE9: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VE9 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.9255094916E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.614289444E9   -8.271155412E9   -48.01
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.891431555E9   -8.271155412E9   -60.01
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   550.275    
PE dự kiến   6.9056    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A