Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng VNECO 9 (VE9: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VE9 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.817308896E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.06076799978E11   1.2869153047066667E11   90.99
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.4861439982E10   1.02953224376E11   90.99
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6776.1148    
P/E dự kiến   0.6641    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A