Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng VNECO 9 (VE9: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VE9 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.8222274844E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.06076799978E11   1.92904500584E11   90.93
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.4861439982E10   1.54323600466E11   90.93
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6776.1148    
P/E dự kiến   0.8264    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A