Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng VNECO 9 (VE9: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VE9 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   64,214,884,851   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8,614,289,444   520,637,641   6.04
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6,891,431,555   77,892,797   1.13
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   550.28    
PE dự kiến   4.54    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A