Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng VNECO 9 (VE9: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VE9 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.3370173016E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.1095088218E10   8.23504916E8   1.86
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.876070574E9   6.58803932E8   1.86
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   708.7329    
P/E dự kiến   19.0481    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A