Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng VNECO 9 (VE9: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VE9 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.2937226516E10   -2.863501024E9   -16.6
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.0091036682E10   -2.919182164E9   -21.7
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   805.7451    
P/E dự kiến   9.0599    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A