Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Vneco 8 (VE8: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VE8 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.12809265018E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.638152732E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.03E9   1.285910389E9   31.91
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2238.8889    
P/E dự kiến   4.1538    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A