Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Vneco 8 (VE8: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VE8 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.16E9   -4.078835142E9   -188.83
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1200.0    
PE dự kiến   7.5833    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A