Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Vneco 8 (VE8: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VE8 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3,595,000,000   1,540,042,966.67   32.13
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,700   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,997.22    
P/E dự kiến   5.71    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.15%