Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Vneco 8 (VE8: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VE8 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.5653110432E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   6.37362008E8   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.03E9   5.09889364E8   3.16
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2238.8889    
P/E dự kiến   5.3598    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A