Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Vneco 8 (VE8: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VE8 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.595E9   3.00073212E9   83.47
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1700.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1997.2222    
P/E dự kiến   6.2086    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A