Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO 4 (VE4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VE4 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.0227382908E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   7.23148514E8   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.854E9   5.92960641E8   31.98
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1803.5019    
PE dự kiến   2.8278    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A