Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO 4 (VE4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VE4 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2,940,000,000   1,492,425,133.33   38.07
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,500   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,859.92    
P/E dự kiến   4.06    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.13%