Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO 4 (VE4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VE4 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.94E9   3.009262729E9   102.36
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2859.9222    
P/E dự kiến   4.1959    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A