Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO 4 (VE4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VE4 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.2902328632E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.306107472E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.037E9   1.826007972E9   15.03
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2954.2802    
P/E dự kiến   4.1635    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A