Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO 4 (VE4: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VE4 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.9583085908E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.2712959146666667E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.037E9   1.1061061506666667E9   27.32
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2954.2802    
P/E dự kiến   3.7234    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A