Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 (VE3: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VE3 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.7072773858E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.481127289E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.0E9   1.982528124E9   66.08
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2273.2267    
P/E dự kiến   4.8389    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A