Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 (VE3: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VE3 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.0762667316E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.25E9   4.58234598E8   14.1
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.6E9   3.02369411E8   11.63
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1970.1298    
PE dự kiến   3.9591    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A