Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 (VE3: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VE3 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3,600,000,000   1,700,518,606   23.62
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,600   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,727.87    
P/E dự kiến   3.96    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.15%