Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 (VE3: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VE3 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.0136507134E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.25E9   1.37391668E9   21.14
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.6E9   1.099133344E9   21.14
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1970.1298    
P/E dự kiến   5.1266    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A