Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 2 (VE2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VE2 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.7940222194666668E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.89397384E8   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.25E9   1.89397384E8   6.31
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1072.4091    
PE dự kiến   11.1898    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A