Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 2 (VE2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VE2 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.1E9   2.307157864E9   42.2
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.25E9   1.8414871533333333E9   42.5
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1549.0353    
P/E dự kiến   7.7468    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A