Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 2 (VE2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VE2 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4,100,000,000   2,307,157,864   42.2
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3,250,000,000   1,841,487,153.33   42.5
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,549.04    
P/E dự kiến   7.81    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A