Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 2 (VE2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VE2 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.0411181567E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.10202678E8   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.25E9   2.10202678E8   9.34
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1072.4091    
PE dự kiến   11.0965    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A