Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 (VE1: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VE1 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.007E10   9.410465948E9   11.74
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.0E9   -3.542406244E9   -88.56
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   696.6262    
P/E dự kiến   12.0581    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A