Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 (VE1: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VE1 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.09116383E9   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -2.2674731598E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.0E9   -2.2674731598E10   -566.87
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   337.1953    
PE dự kiến   30.5461    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A