Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 (VE1: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VE1 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.0E9   -1.1544141773333333E9   -28.86
Cổ tức bằng tiền dự kiến   800.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1023.4437    
P/E dự kiến   6.2534    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.125%