Công ty Cổ phần Lưới thép Bình Tây (VDT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VDT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.0E11   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.0E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.2E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1628.1342    
PE dự kiến   8.3531    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A