Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) (VDS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VDS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.1930676535E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.8E11   8.5132035689E10   47.3
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.44E11   6.8680982416E10   47.7
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1438.5628    
PE dự kiến   5.3109    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A