Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) (VDS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VDS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.11917854892E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.8E11   2.4714735016E11   34.33
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.44E11   1.9828733772E11   34.42
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1582.4176    
P/E dự kiến   5.8771    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A