Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) (VDS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VDS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.0E11   1.42006919746E11   71.0
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.0E10   1.14120225328E11   71.33
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1142.8571    
P/E dự kiến   8.8375    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A