Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) (VDS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VDS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.0E10   7.174630649733333E10   67.26
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.58E10   5.8804574597333336E10   67.03
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   940.0    
P/E dự kiến   8.1915    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A