Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha (VDP: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VDP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.1831861956E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.2E10   6.8239386705333336E10   82.55
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.24E9   5.4304128022666664E10   1818.22
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   175.5141    
PE dự kiến   188.019    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A