Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha (VDP: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VDP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   484,776,484,069   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   62,000,000,000   66,141,020,616   106.68
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2,240,000,000   52,660,162,997   2,350.9
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   175.51    
PE dự kiến   181.75    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A