Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha (VDP: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VDP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.0648819398E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.2E10   6.7978164264E10   54.82
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.24E9   5.3992197596E10   1205.18
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   175.5141    
PE dự kiến   187.1644    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A