Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha (VDP: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VDP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.0648819398E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.2E10   7.0045061204E10   56.49
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.24E9   5.5633652476E10   1241.82
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   175.5141    
P/E dự kiến   182.3215    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A