Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (VDL: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VDL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.01039427212E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.8E10   1.819251654E10   32.49
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.4489038722E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1821.7399    
P/E dự kiến   19.7613    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A