Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình (VCX: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   835,963,315,519   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   35,000,000,000   4,956,949,509   14.16
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   3,898,211,286   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,160.95    
PE dự kiến   1.58    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A