Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình (VCX: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.7665275465E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.28E10   4.639128364E10   141.44
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   4.6642638343E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   761.0253    
P/E dự kiến   3.4164    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A