Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình (VCX: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.01271906188E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.5E10   -3.560537144E9   -5.09
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   -3.560537144E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1160.9499    
PE dự kiến   1.5772    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A