Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình (VCX: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.590480729986666E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -7.098475309333333E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.08E10   -7.098475309333333E9   -17.29
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1160.9499    
P/E dự kiến   1.5987    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A