Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình (VCX: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.5037913426E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -6.2334541732E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.08E10   -6.2334541732E10   -50.6
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1160.9499    
P/E dự kiến   1.7227    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A