Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình (VCX: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   20,190,000,000   12,359,223,248   61.21
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   20,190,000,000   12,359,223,248   61.21
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   761.03    
P/E dự kiến   3.42    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A