Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình (VCX: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.98586088278E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.2351108837E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.08E10   1.2351108837E10   40.1
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1160.9499    
P/E dự kiến   1.6366    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A