Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (VCW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.440424018426667E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.629E11   2.1512615249066666E11   99.05
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.548E11   2.0426383875333334E11   98.97
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2064.0    
PE dự kiến   16.2074    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A