Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (VCW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.440424018426667E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.598E11   4.302523049813333E11   89.69
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.419E11   4.085276775066667E11   89.62
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2494.6667    
PE dự kiến   13.589    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A