Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (VCW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.30801655784E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.598E11   4.06988267884E11   56.56
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.419E11   3.86503923764E11   56.52
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2494.6667    
P/E dự kiến   11.9455    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A