Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (VCW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.68566783015E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.629E11   2.30479887624E11   141.49
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.548E11   2.18600512256E11   141.21
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2064.0    
PE dự kiến   16.6788    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A