Công ty Cổ phần VICOSTONE (VCS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.418628720358E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.000826E12   1.039873998752E12   51.95
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.150362464442E12   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5952.4256    
P/E dự kiến   15.2879    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A