Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (VCR: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -6,875,147,024   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1,862,000,000   -6,875,147,024   -92.31
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   52.84    
PE dự kiến   225.22    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A