Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (VCR: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.64538E9   1.373893898E10   182.52
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.34977E9   1.373893898E10   307.61
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   93.0492    
P/E dự kiến   31.1663    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A