Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (VCR: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5,645,380,000   13,738,938,980   182.52
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3,349,770,000   13,738,938,980   307.61
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   93.05    
P/E dự kiến   31.17    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A