Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex (VCP: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.55563358768E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.53777631802E11   2.5351039895E11   82.43
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.45245685546E11   2.36217803266E11   81.32
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2654.344    
P/E dự kiến   10.7111    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A