Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex (VCP: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.760280772413334E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.53777631802E11   2.4360917712E11   118.81
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.45245685546E11   2.27441240596E11   117.44
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2548.1702    
PE dự kiến   12.2802    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A