Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex (VCM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   110,046,016,669.33   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   11,900,000,000   14,818,048,690.67   93.39
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   11,614,716,212   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,053.33    
P/E dự kiến   17.09    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A