Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex (VCM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.32866787267E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.512E10   1.4474977723E10   95.73
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.17E10   1.1359857343E10   97.09
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   3900.0    
PE dự kiến   5.1282    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A