Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex (VCM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.1004601666933333E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.19E10   1.4818048690666666E10   93.39
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.1614716212E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1053.3333    
P/E dự kiến   17.0886    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A