Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex (VCM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.72552792974E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.512E10   1.0866686608E10   35.93
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.17E10   8.47529547E9   36.22
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   3900.0    
P/E dự kiến   4.3077    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.1488%