Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex (VCM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   66,466,602,860   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9,900,000,000   9,831,591,600   24.83
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7,800,000,000   7,818,638,020   25.06
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,600    
PE dự kiến   8.73    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A