Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.821479495575E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.011E12   1.011455908924E12   100.05
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   8.22621627351E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4533.919    
PE dự kiến   23.8866    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A