Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (VCG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.552E8   6.87789147248E11   145225.75
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.438E8   4.577533376733333E11   99858.93
Cổ tức bằng tiền dự kiến   800.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   0.7783    
P/E dự kiến   19785.7602    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0519%