Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (VCG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   355,200,000   594,102,064,460   83,629.23
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   343,800,000   384,256,458,890   55,883.72
Cổ tức bằng tiền dự kiến   800   N/A   N/A
EPS dự kiến   0.78    
P/E dự kiến   20,299.68    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.05%