Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (VCG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.507700136172E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   5.96975835232E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.91E11   3.657727290146667E11   55.87
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1111.5874    
PE dự kiến   19.2517    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A