Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (VCG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.706409383304E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   4.75746214984E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.91E11   2.67950830662E11   27.29
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1111.5874    
P/E dự kiến   15.4734    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A