Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (VCG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.721356373265E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   7.88213212153E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.91E11   4.95525422634E11   100.92
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1111.5874    
PE dự kiến   25.8189    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A