Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (VCF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2,850,000,000,000   2,394,038,713,462   42
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   250,000,000,000   98,667,838,374   19.73
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   9,405.87    
P/E dự kiến   17.01    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A