Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (VCF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.248844585877E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   4.53273814652E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.8E11   3.72493876137E11   98.02
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   14296.9288    
P/E dự kiến   12.8699    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A