Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (VCF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.1E12   2.931256357264E12   47.28
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   7.15032024908E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.5E11   5.9066944348E11   65.63
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   16930.5735    
PE dự kiến   9.6866    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A