Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (VCF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.7364067969186665E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.5642930869333334E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.8E11   2.1309724704533334E11   42.06
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   14296.9288    
P/E dự kiến   15.3879    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A