Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (VCF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.85E12   3.309723487216E12   116.13
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.5E11   3.84070138429E11   153.63
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   9405.8742    
P/E dự kiến   17.0106    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A