Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (VCF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.85E12   2.6876469173253335E12   70.73
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.5E11   2.0774804708666666E11   62.32
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   9405.8742    
P/E dự kiến   18.0738    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A