Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (VCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.48747333366E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.6E10   6.115449994E9   19.11
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.28E10   4.137843802E9   16.16
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1066.6667    
PE dự kiến   10.3125    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A