Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (VCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.045102780756E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.0E10   2.4111702438E10   40.19
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.4E10   1.9225795862E10   40.05
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1400.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2000.0    
P/E dự kiến   6.25    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.112%