Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (VCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.0392033519E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.0E10   1.402546232E10   46.75
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.4E10   9.710685243E9   40.46
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1400.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2000.0    
P/E dự kiến   5.6    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A