Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (VCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   28,000,000,000   22,464,180,828   60.17
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   22,400,000,000   17,808,557,165.33   59.63
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,400   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,733.33    
P/E dự kiến   4.85    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.08%