Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (VCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.25466493372E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.6E10   8.060837452E9   12.6
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.28E10   6.364683424E9   12.43
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1066.6667    
P/E dự kiến   11.0625    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A