Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (VCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.8E10   2.2464180828E10   60.17
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.24E10   1.7808557165333332E10   59.63
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1400.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1866.6667    
P/E dự kiến   6.6964    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A