Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (VCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.23019837036E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.0E10   1.680200316E10   14.0
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.4E10   1.3297602528E10   13.85
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1400.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2000.0    
P/E dự kiến   5.6    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.125%