Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL (VCA: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.654067552124E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.0E10   5.9366008628E10   59.37
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.0E10   4.7475954102E10   59.34
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2633.7757    
P/E dự kiến   5.0957    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A