Công ty Cổ phần Thép Biên Hòa (VICASA) (VCA: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.894196501993E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.3E10   8.0845992022E10   244.99
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.64E10   6.4568875273E10   244.58
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1400.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1738.292    
P/E dự kiến   9.2395    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A