Công ty Cổ phần Thép Biên Hòa (VICASA) (VCA: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.410853147522E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.5E10   3.813075379E10   152.52
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.0E10   3.0464594313E10   152.32
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1100.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1316.8879    
P/E dự kiến   7.5177    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A