Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL (VCA: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.6238728886453335E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.0E10   4.7695015428E10   71.54
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.0E10   3.8144777142666664E10   71.52
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2633.7757    
PE dự kiến   4.784    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A