Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL (VCA: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.512157974249E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.0E10   4.014247901E10   80.28
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.0E10   3.2097073408E10   80.24
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2633.7757    
PE dự kiến   4.65    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A