Công ty Cổ phần Thép Biên Hòa (VICASA) (VCA: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.672346755816E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.3E10   7.011431663333333E10   159.35
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.64E10   5.6091453306666664E10   159.35
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1400.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1738.292    
P/E dự kiến   6.9033    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A