Công ty Cổ phần Thép Biên Hòa (VICASA) (VCA: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.592280588188E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.3E10   8.4095591208E10   63.71
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.64E10   6.7276472968E10   63.71
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1400.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1738.292    
P/E dự kiến   6.2705    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A