Công ty Cổ phần Thép Biên Hòa (VICASA) (VCA: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.605388042096E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.0E10   8.4432215752E10   42.22
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.0E10   6.75457726E10   42.22
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2633.7757    
P/E dự kiến   5.3676    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A