Công ty Cổ phần Thép Biên Hòa (VICASA) (VCA: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1,411,930,574,925.33   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   25,000,000,000   42,854,158,245.33   128.56
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   20,000,000,000   34,283,326,596   128.56
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,100   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,316.89    
P/E dự kiến   6.91    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A