Công ty Cổ phần Thép Biên Hòa (VICASA) (VCA: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VCA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.538135635584E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.3E10   5.8089803344E10   88.01
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.64E10   4.6471842676E10   88.01
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1400.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1738.292    
P/E dự kiến   6.0404    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A