Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 (VC9: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VC9 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.754E10   9.37733308E9   26.73
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.403E10   7.489866456E9   26.69
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1199.6375    
P/E dự kiến   10.0864    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0826%