Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 (VC9: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VC9 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.754E10   1.1247963676E10   16.03
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.403E10   8.998413392E9   16.03
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   701.5281    
P/E dự kiến   15.2524    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0935%