Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 (VC9: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VC9 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   14,554,000,000   9,395,663,812   48.42
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   13,254,000,000   9,395,663,812   53.17
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   662.73    
P/E dự kiến   14.49    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.1%