Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 (VC9: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VC9 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.34516335964E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.81E10   4.965322648E9   6.86
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.31E10   2.721817452E9   5.19
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1120.1177    
P/E dự kiến   11.1595    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A