Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 (VC9: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VC9 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.754E10   1.5204200234666666E10   65.01
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.403E10   1.1416884042666666E10   61.03
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1199.6375    
P/E dự kiến   11.6702    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A