Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 (VC7: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VC7 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.6532E10   2.3301842010666668E10   105.71
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.3226E10   1.5130396330666666E10   85.8
Cổ tức bằng tiền dự kiến   800.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1202.3997    
P/E dự kiến   15.3859    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0432%