Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 (VC7: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VC7 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   16,532,000,000   23,301,842,010.67   105.71
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   13,226,000,000   15,130,396,330.67   85.8
Cổ tức bằng tiền dự kiến   800   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,763.47    
P/E dự kiến   13.67    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.03%