Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 (VC7: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VC7 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.5246562306E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.1977E10   3.4506662108E10   41.1
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.7835E10   2.768067807E10   36.58
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3439.6486    
P/E dự kiến   3.2852    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A