Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 (VC7: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VC7 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.05384509509E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.232E10   2.1784676672E10   97.6
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.7856E10   1.990770916E10   111.49
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1623.3214    
P/E dự kiến   10.3492    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A