Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 (VC7: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VC7 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.2849499245E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.1977E10   2.5014537433E10   59.59
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.7835E10   2.0089945626E10   53.1
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1719.8243    
PE dự kiến   5.0587    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A