Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons (VC6: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VC6 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.012832374493334E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.654E9   4.858826713333333E9   37.75
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   3.8475423293333335E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   960.25    
PE dự kiến   8.227    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A