Công ty Cổ phần Vinaconex 6 (VC6: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VC6 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.51961004294E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.389E9   4.436773712E9   23.63
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   3.54281209E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1073340.636    
P/E dự kiến   0.0084    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A