Công ty Cổ phần Xây dựng số 5_Vinaconex (VC5: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VC5 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.0E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.68E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   936.0    
P/E dự kiến   1.3889    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A