Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (VC3: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VC3 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.57042071603E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.5025E10   9.4154856288E10   125.5
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.002E10   7.5304271808E10   125.47
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2728.1963    
P/E dự kiến   14.1485    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A