Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (VC3: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VC3 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.5969969038E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.01177E11   8.0568354938E10   39.82
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.0941E10   6.4490309524E10   39.84
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2852.0772    
P/E dự kiến   7.2579    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A