Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (VC3: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VC3 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.90305049303E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.7597699687E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   2.1438101103E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1691.3993    
PE dự kiến   11.1151    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A