Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (VC3: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VC3 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.35542247536E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.5025E10   6.7442324202666664E10   67.42
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.002E10   5.3955812561333336E10   67.42
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2728.1963    
P/E dự kiến   12.9023    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A