Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (VC3: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VC3 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.783455046053334E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.01177E11   7.008265215733333E10   51.95
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.0941E10   5.6107150334666664E10   51.99
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2852.0772    
P/E dự kiến   6.5566    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A