Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (VC3: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VC3 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   435,542,247,536   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   75,025,000,000   67,442,324,202.67   67.42
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   60,020,000,000   53,955,812,561.33   67.42
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,728.2    
P/E dự kiến   12.39    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A