Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (VC3: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VC3 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.09139438408E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.01177E11   1.00326166596E11   24.79
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.0941E10   8.0261923924E10   24.79
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2852.0979    
P/E dự kiến   8.2045    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A