Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (VC3: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VC3 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.39318677762E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.01177E11   5.4518120215E10   53.88
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.0941E10   4.3588625934E10   53.85
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2852.0979    
P/E dự kiến   6.0657    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A