Công ty Cổ phần Xây Dựng Số 2 (VC2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VC2 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.953728500488E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.3963E10   4.1800206856E10   61.54
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   2.6993108562E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1549.2244    
P/E dự kiến   7.9395    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0575%