Công ty Cổ phần Xây Dựng Số 2 (VC2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VC2 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.02222210448E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.3963E10   6.4498763156E10   47.48
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   4.35619133E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1549.2244    
P/E dự kiến   7.9395    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0694%