Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 (VC1: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VC1 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   6.21E11   6.23226514371E11   100.36
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.7E10   2.2295907935E10   131.15
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.36E10   1.5175765761E10   111.59
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1200.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1133.3333    
P/E dự kiến   12.9706    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A