Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 (VC1: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VC1 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   6.21E11   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.7E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.36E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1200.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1887.7877    
P/E dự kiến   10.7004    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0594%