Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 (VC1: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VC1 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   6.21E11   4.46251808394E11   35.93
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.7E10   1.8961078318E10   55.77
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.36E10   9.902141482E9   36.4
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1200.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1837.8378    
P/E dự kiến   9.7941    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0667%