Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 (VC1: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VC1 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   16,000,000,000   8,571,058,458.67   40.18
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   12,509,421,481   6,856,846,766.67   41.11
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,736.41    
P/E dự kiến   8.7    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.13%