Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 (VC1: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VC1 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   6.21E11   4.159512124733333E11   50.24
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.7E10   1.4658163586666666E10   64.67
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.36E10   8.19698342E9   45.2
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1200.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1133.3333    
P/E dự kiến   12.0    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A