Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 (VC1: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VC1 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   6.21E11   3.11293813804E11   12.53
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.7E10   3.1561638512E10   46.41
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.36E10   1.8520137536E10   34.04
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1200.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1887.7877    
P/E dự kiến   9.6939    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0656%