Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 (VC1: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VC1 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   7.02E11   4.144026417333333E11   44.27
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.9159E10   1.2685192570666666E10   49.66
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.5327E10   1.0089129221333334E10   49.37
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1277.25    
PE dự kiến   9.8649    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A