Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 (VC1: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VC1 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   7.02E11   5.35298640504E11   38.13
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.9159E10   1.5715756238E10   41.01
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.5327E10   1.251740499E10   40.83
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1277.25    
PE dự kiến   10.961    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A