Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 (VC1: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VC1 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.6E10   1.6120345137E10   100.75
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.2509421481E10   1.284347611E10   102.67
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1736.4067    
P/E dự kiến   9.9631    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A