Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 (VC1: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VC1 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   7.02E11   5.35298640504E11   38.13
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.9159E10   1.6957119026E10   44.25
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.5327E10   1.351049522E10   44.07
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1277.25    
P/E dự kiến   10.961    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A