Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hoà (VBH: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VBH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.6382183338E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.0E9   9.99360536E8   16.66
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   9.99360536E8   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   996.9828    
P/E dự kiến   17.6533    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A