Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hoà (VBH: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VBH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.8619809028E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.0E9   2.231411244E9   18.6
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   2.231411244E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   996.9828    
P/E dự kiến   17.6533    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A