Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hoà (VBH: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VBH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   95,418,245,697.33   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3,000,000,000   -8,607,736,064   -215.19
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   -8,607,736,064   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   996.98    
P/E dự kiến   17.65    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A