Công ty Cổ phần Nhựa - Bao bì Vinh (VBC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VBC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.2437220869E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.1E10   3.0210071816E10   48.73
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.418E10   2.3138028418E10   47.85
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3224.0172    
P/E dự kiến   7.9714    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A