Công ty Cổ phần Nhựa - Bao bì Vinh (VBC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VBC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.86848775252E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.1E10   2.660017928E10   21.45
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.418E10   1.9301355536E10   19.96
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3224.012    
P/E dự kiến   11.9416    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A