Công ty Cổ phần Nhựa - Bao bì Vinh (VBC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VBC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.12378120598E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.2026437056E10   3.5951027354E10   56.13
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.5621149645E10   2.868555434E10   55.98
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3416.1715    
PE dự kiến   5.6203    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A