Công ty Cổ phần Nhựa - Bao bì Vinh (VBC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VBC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.6332237411E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.1E10   3.4216011357E10   110.37
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.418E10   2.6811536418E10   110.88
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3224.0172    
P/E dự kiến   7.5992    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A