Công ty Cổ phần Nhựa - Bao bì Vinh (VBC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VBC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   931,451,763,872   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   32,026,437,056   35,040,815,333   109.41
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   25,621,149,645   27,878,320,149   108.81
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,416.17    
PE dự kiến   5.62    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A