Công ty Cổ phần Nhựa - Bao bì Vinh (VBC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VBC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   28,500,028,588   38,106,376,024   66.85
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   22,800,022,870   30,459,869,742   66.8
Cổ tức bằng tiền dự kiến   4,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   7,600.04    
P/E dự kiến   10.07    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.05%