Công ty Cổ phần Nhựa - Bao bì Vinh (VBC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VBC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.8500028588E10   3.3275727952E10   116.76
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.280002287E10   2.6447496603E10   116.0
Cổ tức bằng tiền dự kiến   4000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   7600.0355    
P/E dự kiến   8.6842    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A