Công ty cổ phần VIWACO (VAV: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VAV năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.26769586316E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.16269826352E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.44E10   1.07404528016E11   98.72
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3400.0    
PE dự kiến   12.0588    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A