Công ty cổ phần VT Vạn Xuân (VAT: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VAT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.012008091E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.0E9   1.492297028E9   29.85
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.0E9   9.03772201E8   22.59
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   880.0971    
P/E dự kiến   2.2725    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A