Công ty cổ phần VT Vạn Xuân (VAT: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VAT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.3376848186E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0E9   5.4230209E8   13.56
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   3.8408355E8   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   880.0971    
PE dự kiến   2.1589    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A