Công ty cổ phần VT Vạn Xuân (VAT: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VAT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.1596966844E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.0E9   3.667312616E9   36.67
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.0E9   2.488505184E9   31.11
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   968.102    
P/E dự kiến   5.6812    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A