Công ty cổ phần VT Vạn Xuân (VAT: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VAT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.983413578666667E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.0E9   5.865099517333333E9   62.84
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   4.681349612E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1113.3173    
P/E dự kiến   15.2697    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A