Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (VAF: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VAF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1,252,936,531,232   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   58,000,000,000   43,068,993,600   18.56
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   46,400,000,000   31,492,624,164   16.97
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,231.9    
PE dự kiến   8.36    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A